Snel geholpenSnel geholpen
Respect voor mens en milieuRespect voor mens en milieu
Kwaliteit en klantvriendelijkheidKwaliteit en klantvriendelijkheid
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ongedierte bestrijding door een vakman van Pest Prevent

Algemene Voorwaarden PestPrevent


Jongste wijziging: 13 februari 2023


Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorvoorwaarden wordt onder genoemde begrippen het volgende verstaan:

 1. PestPrevent: de vennootschap onder firma PestPrevent, KVK 70993556, gevestigd aan de Plaggenweg 41, 3774 RN Kootwijkerbroek;
 2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met PestPrevent;
 4. De overeenkomst: De tussen PestPrevent en de Klant tot stand gekomen overeenkomst, met inbegrip van wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienst- en serviceverlening en
op alle producten van PestPrevent. In het bijzonder zijn deze Algemene Voorwaarden van
toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle
overeenkomsten van PestPrevent, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en
schriftelijk door partijen is afgeweken.


2.2. De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden sluit de toepasselijkheid van
andere Algemene Voorwaarden in zijn geheel uit.


2.3. De bepalingen in de overeenkomst met PestPrevent prevaleren boven de bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren
echter boven de bepalingen uit andere contractstukken. Van de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.


2.4. Bij deze Algemene Voorwaarden horen de Richtlijnen Voorbereiding door Klant. Deze
Richtlijnen maken onlosmakelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden.


2.5. Indien enige bepaling in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. PestPrevent en de
Klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen met een zoveel mogelijk
zelfde strekking ter vervangen van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

2.6. PestPrevent behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen worden aangekondigd op de websites van PestPrevent. Gewijzigde voorwaarden
zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige
overeenkomsten, ook als deze vóór de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst met PestPrevent
3.1. Een overeenkomst met PestPrevent komt tot stand na aanvaarding van de opdracht door
PestPrevent.


3.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt, indien in de overeenkomst een
aanbetaling of voorschot is opgenomen, de overeenkomst met PestPrevent pas tot stand
nadat de aanbetaling of het voorschot op de daartoe bestemde rekening van PestPrevent is
ontvangen. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op latere wijzigingen van de
overeenkomst of aanvullingen daarop.


3.3. PestPrevent neemt door de aanvaarding van deze opdracht een inspanningsverbintenis
op zich en voert de opdracht naar beste vermogen uit. Evenwel geldt er een
inspanningsverbintenis, géén resultaatsverbintenis.


3.4. De opgegeven leveringstermijn van PestPrevent is een inspanningsverbintenis en werkt
ten aanzien van de Klant niet als een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk is
overeengekomen.


3.5. PestPrevent is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen
op de door deze derde gestelde voorwaarden. PestPrevent mag deze voorwaarden namens
de Klant aanvaarden.


3.6. Werknemers en vennoten van PestPrevent die werkzaam zijn bij PestPrevent, kunnen
niet door de Klant worden aangesproken, tenzij aansprakelijkheid van deze personen het
gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.


3.7. Meerwerk tussen PestPrevent en de Klant dient schriftelijk te worden overeengekomen.
PestPrevent heeft recht op extra vergoeding van de uit het meerwerk voortvloeiende gevolgen.


Artikel 4 Geen garanties resultaat door PestPrevent
4.1. PestPrevent neemt door de aanvaarding van opdrachten een inspanningsverbintenis op
zich en voert de opdracht naar beste vermogen uit. Evenwel neemt PestPrevent met nadruk
een inspanningsverbintenis op zich, géén resultaatsverbintenis.


4.2. PestPrevent geeft geen garanties voor het beoogde resultaat van plaagdierbeheersing,
ontsmetten en leiding reinigen. De aard van de door PestPrevent verrichte werkzaamheden
laat niet toe dat PestPrevent zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

 

Artikel 5 Vakbekwaamheid PestPrevent
5.1. PestPrevent voldoet aan de voorwaarden voor vakbekwaamheid. PestPrevent beschikt
over de volgende lidmaatschappen en certificeringen:

 

Artikel 6 Betaling
6.1. Betalingen aan PestPrevent geschieden op basis van factuur en dienen te worden gedaan
binnen de in de overeenkomst bepaalde of op de factuur vermelde termijn(en). Indien geen
termijn vermeld of bepaald is in de factuur, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen.


6.2. Indien het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn niet is voldaan, is de Klant
van rechtswege in verzuim. De Klant is in dat geval aan PestPrevent een bijkomende
rentevergoeding per maand verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. Een gedeelte van
een maand voor de berekening te gelden als een volledige maand.


6.3. In geval de Klant een Consument is, zal PestPrevent bij niet-betaling de Klant aanmanen
en de wettelijke rente en incassokosten aanzeggen.


6.4. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de Klant PestPrevent te
allen tijde, d.w.z. alvorens de diensten te leveren of met levering voort te gaan, een
bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze
garantie niet is gesteld, is PestPrevent gerechtigd alle verdere leveringen of diensten op te
schorten. Hetzelfde geldt zolang de Klant niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen
betreffende reeds uitgevoerde leveringen of diensten.


Artikel 7 – Verplichtingen Klant bij overeenkomst met PestPrevent
7.1. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat PestPrevent tijdig de beschikking heeft over alle
gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.


7.2. Als de Klant een overeenkomst met PestPrevent aangaat, is de Klant verplicht ervoor te
zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die noodzakelijk zijn
voor uitvoering van de opdracht, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de
opdracht niet wordt vertraagd.

 

7.3. De kosten voor de benodigde elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Klant.


7.4. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
PestPrevent derden te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.


7.5. Het is de Klant niet toegestaan om zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te
dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PestPrevent.


7.6. Bij schending door de Klant van één van de verplichtingen uit dit artikel komt eventuele
vertragingsschade voor rekening van de Klant en dient de Klant daarnaast uitstel te verlenen
voor een periode, die minimaal gelijk is aan de duur van de vertraging.

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom en verwerking persoonsgegevens
8.1. De aan PestPrevent afgegeven documenten in het kader van de voorbereiding, sluiting
en uitvoering van de Overeenkomst met de Klant mogen door PestPrevent worden gebruikt
met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van
intellectuele eigendom.


8.2. PestPrevent verwerkt persoonsgegevens van Klant en elke andere derde die bij haar
bedrijfsvoering betrokken is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de
website van PestPrevent is een Privacy Statement opgenomen waarmee de Klant en andere
betrokkenen worden geïnformeerd over hun rechten.


Artikel 9 – Risico-overgang
9.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van producten, gegevens,
documenten alsmede andere zaken, die in het kader van de overeenkomst worden
vervaardigd, geleverd of gebruikt, gaat over op de Klant op het moment waarop het betreffende
goed in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een door hem ingeschakelde derde is
gebracht.


9.2. In geval tussen PestPrevent en de Klant bezorging van het product is overeengekomen,
gaat het vorige lid bedoelde risico over op het moment van de fysieke bezorging op de tussen
partijen afgesproken plaats.


9.3. Mocht de Klant niet meewerken aan de levering, dan gaat het risico op de Klant over op
het moment dat PestPrevent dit niet-meewerken schriftelijk aan de Klant heeft meegedeeld.
In dat geval blijft de Klant verplicht de overeenkomen prijs te betalen dan wel is PestPrevent
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dit naar keuze van PestPrevent.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid PestPrevent
10.1. De totale aansprakelijkheid van PestPrevent met betrekking tot alle claims die
voortvloeien of verband houden met de overeenkomst, hetzij op grond van het contract,
onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of op welke rechtsgrond dan ook is in hoogte
beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van PestPrevent wordt uitgekeerd.


10.2. Indien de verzekeraar van PestPrevent om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, is de hoogte van het door PestPrevent uit te keren bedrag beperkt tot het
factuurbedrag van de overeenkomst.


10.3. De aansprakelijkheid van PestPrevent voor indirecte schade is uitgesloten. Deze
indirecte schade omvat in elk geval alle gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid
van de Klant jegens zijn afnemers, schade verband houdende met de inschakeling van derden
door de Klant, of door het gebruik van door de Klant voorgeschreven zaken, grondstoffen,
materialen of programmatuur van derden.


10.4. De hierboven beschreven uitsluitingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PestPrevent.


10.5. PestPrevent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Producten die niet door haar zijn
geproduceerd, zoals – maar niet beperkt tot - de BB Hittestressmix C, C Support en Trouw
Nutrition.


10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PestPrevent meldt.
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PestPrevent vervalt door het enkele verloop van
één jaar na het ontstaan van de vordering.


10.7 De Klant vrijwaart PestPrevent, haar werknemers en vertegenwoordigers tegen alle
aanspraken van derden die verband houden met de tussen de Klant en PestPrevent gesloten
overeenkomsten behoudens in gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van
PestPrevent.


10.8. Inspectierapporten en adviezen hebben uitsluitend betrekking op de door PestPrevent
onderzochte en voor PestPrevent bereikbare delen. PestPrevent kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor delen die niet bekeken en onbereikbaar waren bij de inspectie.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid Klant
11.1. De Klant is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van door hem
voorgeschreven zaken, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.


11.2. De Klant draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem
verstrekte gegevens en is aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit de onjuistheid van
deze informatie.

 

11.3. Indien de Klant (een) derde(n) bij de uitvoering van de opdracht heeft ingeschakeld,
komen de gevolgen van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van deze derde(n) voor
rekening van de Klant. Voor eventuele schade die PestPrevent lijdt als gevolg van de door de
Klant of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden, is de Klant aansprakelijk.
Door deze bepaling is de toepassing van art. 7:407 lid 2 BW uitgesloten.


11.4 De Klant is aansprakelijk voor een onjuist gebruik van de door PestPrevent geleverde
zaken, producten of diensten, voor een gebruik in strijd met de instructies of voorschriften op
de verpakking, bijsluiter of andere meegeleverde productinformatie, en/of voor een gebruik
waarvan de Klant had moeten begrijpen dat dit in strijd is met het doel waarvoor de zaken,
producten of diensten zijn geleverd.

 

Artikel 12 –Schorsing, opzegging en ontbinding
12.1. De Klant is niet gerechtigd een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan,
dan wel een overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen. Het in de
vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon is.


12.2. Indien de Klant enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is PestPrevent
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de Klant
deze verplichting is nagekomen. Het opschorten van de werkzaamheden laat het recht van
PestPrevent op schadevergoeding, inclusief kosten en rente, onverlet.


12.3. Indien de Klant aan enige op hem rustende verplichting niet voldoet, terwijl hij per
aangetekende brief tot nakoming van deze verplichting door PestPrevent is aangemaand,
heeft PestPrevent vanaf tien (10) dagen na het versturen van deze aanmaning het recht de
overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, onverminderd zijn recht op
schadevergoeding en eventuele verbeurde boetes. Als schadevergoeding heeft PestPrevent
in dat geval recht op tenminste 25 procent van de aanneemsom, onverminderd zijn recht op
(aanvullende) volledige schadevergoeding.


12.4. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling
heeft aangevraagd, is PestPrevent gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13 – verjaring
13.1. Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens PestPrevent verjaren na verloop van één
jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de betreffende rechtsvordering ontstond.


13.2. De in dit artikel bepaalde verjaringstermijn geldt behoudens bepalingen van dwingend
recht.

 

Artikel 14 – Overmacht
14.1. PestPrevent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake indien de
overeenkomst niet kan worden uitgevoerd of wordt vertraagd door:

 

 1. De niet-nakoming van verplichtingen van bij de opdracht betrokken derden;
 2. Gebrekkigheid van zaken, materialen, grondstoffen, ontwerpen en programmatuur van derden, waarvan het gebruik aan PestPrevent is voorgeschreven;
 3. Na de ingang van de overeenkomst in werking getreden overheidsmaatregelen;
 4. Een elektriciteitsstoring;
 5. Een storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
 6. Vandalisme en/of terrorisme;
 7. Oorlogen, natuurrampen en/of pandemieën of de reële dreiging hiervan;
 8. Algemene vervoersproblemen;

 

14.2. Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het
recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de
overeenkomst is gepresteerd, zal in dat geval naar verhouding worden afgerekend.

 

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht
15.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


15.2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar
aanleiding van deze overeenkomst ontstaan of van deze overeenkomst een uitvloeisel zijn.


15.3 In afwijking van het tweede lid kan een Klant die Consument is er bij een overeenkomst
met PestPrevent voor kiezen gebruik te maken van het Europese platform voor online
geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Richtlijnen Voorbereiding door Klant


A. Het bestrijden van knaagdieren
1. Weringsmaatregelen die door PestPrevent worden aangegeven in een inspectierapport,
moeten binnen de aangegeven termijn door de Klant zijn aangebracht.
2. De deuren dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven.
3. De wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn. Dit betekent dat alle
pallets en andere aanwezige producten minstens een halve meter van de wand geplaatst
moeten worden.
4. Klant dient afgesloten delen van het pand zoals kruipruimtes, verlaagde plafonds en
dergelijke bereikbaar maken voor PestPrevent.
5. Klant dient de in de offerte aangegeven hygiënische maatregelen uit te voeren.
6. Klant dient uitwerpselen wekelijks te verwijderen. Voerkisten en vergelijkbare objecten
mogen uitsluitend in overleg PestPrevent worden verplaatst.


B. Het bestrijden van insecten in het algemeen
1. De Klant is verantwoordelijk voor het correct afdekken.
2. Levensmiddelen, met namen fruitschalen, dienen zoveel mogelijk te worden verwijderd
door de Klant.
3. Personen en huisdieren mogen de ruimte niet betreden binnen de afgesproken tijd.
4. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en
wanden zijn niet voor rekening van PestPrevent.

 

C. Het bestrijden van kruipende en vliegende insecten
1. Bij vlooienbehandeling dient de Klant het tapijt zo vrij mogelijk te maken. Kleden moeten
worden verwijderd en buiten worden opgehangen door de Klant, deze worden dan buiten
behandeld.
2. Als er beddengoed in de kamers aanwezig is, is de Klant verantwoordelijk voor het
verwijderen en wassen hiervan. Tijdens de werkzaamheden van PestPrevent mogen alleen
matras en kussen(s) aanwezig zijn.
3. Voor de werkzaamheden dient Klant te stofzuigen en de stofzak in de container te
deponeren.
4. Bewoners en huisdieren moeten gedurende drie uur na de behandeling elders verblijven.5. Bij aquariums moet de filterpomp tijdens de behandeling worden uitgezet.
6. Na de behandeling moet de Klant grondig ventileren en mag er niet gestofzuigd worden.
Dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel.
7. Bij overige insecten dient de Klant vooraf in de offerte vermeldde afspraken, ventilatietijd
en de tijd dat de ruimte niet mag worden betreden aan te houden.


D. Het bestrijden van hout aantastende insecten, schimmels en zwammen en het
preventief beschermen van hout

1. De Klant dient het te behandelen hout, in overeenstemming met afspraken in het
inspectierapport of de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar te maken.
2. De Klant dient de te behandelen ruimtes te ontruimen.
3. De Klant dient bouwkundige gebreken zo goed mogelijk te (laten) herstellen. Lekkages
moeten zo spoedig mogelijk worden verholpen.
4. Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn (vrij van stof en spinnenwebben). Als dit niet
het geval is, zal PestPrevent het hout spuitklaar maken. PestPrevent zal deze
werkzaamheden als meerwerk opgegeven en in rekening brengen bij de Klant.
5. Als er volgens een afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen dezen zeer
goed door de opdrachtgever met deugdelijke folie te worden afgedekt.
6. De Klant dient levensmiddelen altijd te verwijderen.
7. Personen en huisdieren mogen gedurende de behandeling en tot 48 uur na de
behandeling niet langdurig in de behandelde ruimtes verblijven. Dit geldt ook voor de
aangrenzende vertrekken.
8. Elektronische apparaten dienen door de Klant deugdelijk afgedekt en ontkoppeld te
worden. Vloerbedekkingen moeten deugdelijk worden afgedekt.
9. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde
ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 48 uur niet langdurig worden betreden.
10. Lekkages, ontstaan op onderliggende plafonds, komen niet voor rekening van
PestPrevent.
11. Na de behandeling is het mogelijk dat de Klant nog hoopjes boormeel aantreft. Dit
betekent dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten
proberen te vreten. Dezen zullen, na het verlaten van het hout, alsnog doodgaan voordat ze
de eitjes kunnen leggen.
12. Boktoraantastingen dienen door PestPrevent open gemaakt te worden, waardoor
zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding.
Indien bij inspectie geen boktorsporen zijn aangetroffen, en deze bij de bestrijding welworden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden
berekend, dit in overleg met de Klant.
13. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit is bekend bij de
Klant, moet dit vroegtijdig worden gemeld bij PestPrevent. Dit geldt ook voor kerkuilen.
Zolang deze dieren zich in de te behandelen ruimtes bevinden, zal de bestrijding worden
opgeschort.

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord